Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Informacje o projekcie

Wartość projektu: 3 119 978,51 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 026 378,51 PLN

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18

Tytuł projektu: Nauczyciel z pasją

Okres realizacji projektu: od: 2019-03-01 do: 2022-12-31

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Projekt grantowy: Nie

Projekt w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych : Nie

Projekt w ramach inżynierii finansowej: Nie

Kryteria formalne (studia stacjonarne i niestacjonarne): złożenie w terminie Formularza zgł. oraz świadectwa dojrzałości (pozytywne wyniki z egzaminu dojrzał.), brak uczestnictwa w innym projekcie w WSHiU.

Kryt. premiujące,max. 25 pkt:

 1. M ubiegający się na kier. o niskim udziale M-10 pkt.(aby zachęcić i umożliwić większy udział M).
 2. Kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełn.)-5 pkt.
 3. Kan. jest osobą w niekorzystnej sytuacji (oświadczenie) – 5 pkt.
 4. Kan. uzyskał ocenę bdb lub wyróżniającą (św. dojrzałości) z wiodącego przedmiotu -5 pkt. :
  Kandydaci z nową maturą: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy
  lub rozszerzony – część pisemna).
  Kandydaci ze starą maturą: Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego zapisanych na świadectwie dojrzałości
 5. Po rekrutacji wstępnej nastąpi rozmowa z Kierownikiem Projektu podczas, której odbędzie się sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych.

W przypadku takiej samej liczby przyznanych punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu „Nauczyciel z pasją” planowane jest przyjęcie 104 kandydatek/kandydatów na studia ( 40 osób na studia stacjonarne i 64 osoby na studia niestacjonarne).
[/one]

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia jednolite magisterskie – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 

Poniższa tabela opłat nie obowiązuje osób, które uczestniczą w projekcie.

SEMESTR STUDIÓW TRYB I RATA
II RATY
 
ISTACJONARNE/NIESTACJONARNE3 111 1 556
IISTACJONARNE/NIESTACJONARNE3 111 1 556
IIISTACJONARNE/NIESTACJONARNE3 111 1 556
IVSTACJONARNE/NIESTACJONARNE3 111 1 556
VSTACJONARNE/NIESTACJONARNE3 111 1 556
VISTACJONARNE/NIESTACJONARNE3 111 1 556
VIISTACJONARNE/NIESTACJONARNE3 111 1 556
VIIISTACJONARNE/NIESTACJONARNE3 111 1 556
IXSTACJONARNE/NIESTACJONARNE3 111 1 556
Opłata za całość studiów28 000

Wpisowe 500 zł 0 zł

Promocja na rok akademicki 2019/2020 – całość studiów jednolitych magisterskich za 28 000 PLN.

 

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 104 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez realizację projektu, tj. opracowanie PKN ze specjalnością nauczycielską, a następnie ich wdrożenia poprzez realizację studiów dla kierunku ze specjalnością nauczycielską:Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie (indywidualny tok nauczania) w WSHiU w Poznaniu,w okresie od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2022 r. Łączny udział w projekcie 92 K i 12 M. Kierunek studiów, tj. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie (indywidualna organizacja studiów) na którym zostanie wdrożony PKN.

Realizacja projektu pozwoli wykształcić nową sylwetkę NAUCZYCIELA Z PASJĄ, tj.nauczyciela jako podmiotu responsywnego,specjalistę w zakresie rozwoju ucznia,otwartego na nowości
i zmiany,z kreatywnym podejściem do otaczającej go rzeczywistości i uczniów,umiejącego rozwiązywać problemy,dbającego o rozwój swoich uczniów,rozpoznawania i pielęgnowania rzeczywistego potencjału uczniów,świadomego potrzeby ciągłego samokształcenia i samodoskonalenia,twórczego,zmieniającego edukację oddolnie w swojej codziennej pracy dydaktycznej z uczniami,który wykonuje swoją pracę dydaktyczną z pasją i zaangażowaniem, dzięki czemu dokona w szkole rzeczy „innowacyjnych”.

Uczelnia (jako Beneficjent) dzięki realizacji projektu wdroży 2 PKN ze specjalnością nauczycielską,które przyczynią się m.in. do rozwoju kompetencji pedagogicznych studenta (PKN w projekcie zostaną stworzone w oparciu o modelowe programy kształcenia nauczycieli wypracowane w projekcie pozakonkursowym pn.Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli KD3),zapewniając ich najwyższą jakość kształcenia,uwzględniając nowoczesne metody pedagogiczne z zastosowaniem narzędzi cyfrowych.Na bazie PKN zostaną opracowane skrypty przedmiotowe,które będą stanowiły „kompendium wiedzy” dla UP.

Projekt odpowiada na potrzebę precyzyjnego dopasowania programów kształcenia nauczycieli (PKN),tak,aby przygotować przyszłych nauczycieli do pracy we współczesnej szkole,która musi zadbać o przygotowanie uczniów do uczenia samodzielności poznawczej i egzystencjalnej,inspirowania rozwoju.Polska szkoła potrzebuje innowatorów,tj.kreatywnych nauczycieli,mentorów zachęcających i wspomagających uczniów w rozwoju,autentycznych autorytetów,którzy czują,że staną się prekursorami zmian,odważnych i chętnych do wprowadzenia innowacji pedagogicznych
w przyszłej pracy,tj. m.in.:tworzenie programów autorskich,wdrażanie wiedzy zintegrowanej lub nauczanie systemem blokowym.

PKN zawierają dwa istotne główne elementy,tj.innowacyjność i nowoczesność metod pedagogicznych,interdyscyplinarność,silnie akcentując elementy dotyczą-ce obszarów takich jak:Design thinking, Learning-by-doing, zastosowanie narzędzi cyfrowych,rozwój kompetencji społecznych,w tym inteligencja emocjonalna,kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,jak również nowatorski sposób komunikacji z rodzicami oraz challenge based learning (wyjście poza lekturę treści podręcznikowej i dokonywanie jak największej ilości eksperymentów),zintegrowane technologie z programem nauczania.

Studenci,obok wiedzy przedmiotowej,nabędą umiejętności z zakresu planowania procesu uczenia się przez działanie (stąd zaplanowano 70 % zajęć dydaktycznych),krytycznej analizy aktywnych metod nauczania i uczenia się,dobierania odpowiednich mechanizmów do materiału i celów kształcenia oraz potrafi ocenić ich skuteczność,nabędą świadomości celowości stosowania metody Learning by doing.

Innowacyjny program studiów to:

 • interdyscyplinarne kursy przedmiotowe pozwalające poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne współczesnemu nauczycielowi przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
 • interesujące zajęcia z przedmiotów artystycznych
 • formy zajęć sprzyjające uczeniu się przez działanie w niedużych grupach studenckich oraz na platformie Moodle UP
 • indywidualne wsparcie studenta przez tutora akademickiego / spersonalizowanego doradcę
 • możliwości podnoszenia kompetencji informatycznych TIK
 • dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej

Innowacyjne praktyki studenckie to:

 • różnorodne typy praktyk (około 300 godzin) rozłożone na poszczególne semestry studiów
 • praktyki indywidualne i grupowe w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • wsparcie indywidualne praktykantów przez nauczycieli akademickich i nauczycieli w placówkach

 

Od absolwentów studiów oczekuje się,że w przyszłości staną się adeptami uczenia się opartego na TIK oraz innych współczesnych sposobach dostarczania kontentu, będą współpracować z innymi nauczycielami i szkołami,wprowadzą swobodnie nowe strategie edukacji cyfrowej na swoich zajęciach występując w roli przewodników i mentorów,będą organizować z wykorzystaniem technologii swoją pracę administracyjną i dokumentacyjną oraz zaspokoją oczekiwania uczniów (i ich rodziców),którzy chcieliby używać ICT do komunikowania się,współpracy i organizowania uczenia się każdego dnia.

Prowadzenie tego typu zajęć wymaga ogromnych kompetencji od nauczyciela,a innowacyjność wymaga nowatorstwa działań nauczyciela,z pełną pasją i otwartością na zmiany w wykonywanym zawodzie nauczyciela.

PKN uwzględnią (źródło:Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy Raport 2014-2020) rozwój kompetencji miękkich przyszłych nauczycieli,takich jak:kompetencji kognitywnych,kompetencji interpersonalnych (w tym:komunikacyjne i medialne,a także związane z umiejętnością kreacji zespołowej,pracy w zespołach,przede wszystkim interdyscyplinarnych),kompetencji samoorganizacyjnych,które decydują o ostatecznym zatrudnieniu.

Przyszły nauczyciel (UP) zostanie projektantem nowoczesnej szkoły tak,aby edukacja powszechna była realizowana w zupełnie inny sposób i bardziej przyjazny dla ucznia,rodzica oraz samych nauczycieli.Programy opracowane i wdrożone w projekcie będą określać podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów,będą zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.Stworzone programy kształcenia będą przyczyniać się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych i kompetencji społecznych studentów KD8.

Projekt odpowiada na wyzwania rozwojowe przyszłości,w tym sformułowane w Strategii „Europa 2020” w zakresie edukacji dot.celu:poprawę wyników systemów kształcenia oraz podniesienie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej,poprawienie jakości oraz skuteczności kształcenia i szkolenia,zwiększanie kreatywności i innowacyjności na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia,oraz nawiązuje do nowych regulacji prawnych do-tyczących działalności innowacyjnej szkoły przeniesiono na poziom ustawy,tj.ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60). Akcentuje się w niej,że działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem działalności szkoły,a poprzez zniesienie wymogów formalnych,warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów,realizację innowacji,ma wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli.
Projekt stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa nawiązując również do Strategii Rozw.Woj. Wielkopolskiego do r. 2020, gdzie jest mowa m.in.System edukacyjny musi podnieść swój poziom,lepiej dostosować się do potrzeb,być bardziej elastyczny na zmiany,a wręcz je wyprzedzać oraz nawiązuje do Celu operacyjnego 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia.

polski