Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty numer WNS.5632.2.10.2018

Informacje ogólne: Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje oraz zdobędzie uprawnienia, dzięki którym podejmie pracę kierownika na koloniach oraz będzie mógł zostać kierownikiem wycieczek szkolnych. Kurs odbywa się w systemie stacjonarnym.


CEL:

Przygotowanie do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowania zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć praktyczno-technicznych i społecznie użytecznych. Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestnikom wypoczynku. Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.

ADRESACI:

Studenci oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą nabyć uprawnienia kierownika kolonijnego oraz kierownika wycieczek w przypadku nauczycieli.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Kandydaci na kierowników wypoczynku muszą spełniać następujące wymagania formalne:

 •  ukończone 18 lat
 •  posiada wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
 • ukończyła/ukończył kurs na wychowawcę wypoczynku i posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu).*

proszę przesłać na adres: agnieszka@akademiakupiecka.pl

KOSZT: 100 zł

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Warunki ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia:

 • Aktywny udział w zajęciach,
 • Szkolenie kończy się testem pisemnym na ostatnich zajęciach, sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności uczestników,
 • Warunkiem ukończenia kursu jest równie ż uczestnictwo w min. 90% przeprowadzonych zajęć – można mieć 4 godziny zajęć nieobecności.

Ukończenie kursu kierowników kolonijnych/kierowników wycieczek daje prawo do  wykonywania zawodu na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP na terenie całej Unii Europejskie

PAMIĘTAJ! Cały kurs zwróci się już po 1 wyjeździe!
Średnie zarobki Kierownika Kolonijnego to 1000-3.500 zł.

Wymagane dokumenty:

 • *Kserokopię dowodu osobistego,
 • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej/ dyplom ukończenia studiów nauczycielskich w przypadku nauczycieli
 • Oświadczenie POBIERZ
 • Kwestionariusz POBIERZ

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 • lub drogą mailową na adres: agnieszka@akademiakupiecka.pl

Lp.TEMAT ILOŚĆ GODZ.FORMA ZAJĘĆ
1Planowanie pracy wychowawczej1wykład i zajęcia praktyczne
2Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
1.podział na grupy
2.wybór samorządu3.rada kolonii – obozu
4.rozkład dnia
5.rada wychowawców
1wykład i zajęcia praktyczne
3Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:
1.zdrowia i higieny
2.podczas przyjazdu na miejsce wypoczynku
3.trwania wypoczynku
4.przeciwpożarowym
5.korzystania z obszarów wodnych
6.poruszania się po drogach
7.wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
8.norm żywienia
9.zasad obsługi urządzeń elektrycznych
10.zasad postępowania przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
3wykład i zajęcia praktyczne
11.pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)3zajęcia praktyczne
4Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego1wykład i zajęcia praktyczne
5Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)1wykład
Razem          10 godzin
w tym:6
1
3
wykład zajęcia praktyczne
wykład
zajęcia praktyczne

polski