Badanie losów absolwenta

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 13a. nakłada na Uczelnie obowiązek monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług monitoruje losy absolwentów od 2010 roku.

CEL BADANIA

WSHiU wprowadziła  system monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

Badania  stanowią  dla nas cenne źródło wiedzy,  pomocne między innymi przy podejmowaniu decyzji o zmianach w ofercie kształcenia, wprowadzaniu nowych specjalności na dotychczasowych kierunkach, poszerzaniu oferty o studia magisterskie, podyplomowe. Są one również wykorzystywane na potrzeby rankingów krajowych. Wyniki tym samym pomagają również przyszłym kandydatom na studia ocenić, czy po ukończeniu naszej uczelni będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami, których oczekuje od nich rynek pracy.

POPULACJA BADAWCZA

Badaniem objęci są absolwenci Wydziału Społeczno-Ekonomicznego i  przeprowadzane są w dniu ukończenia studiów (egzamin dyplomowy) lub krótko po ich ukończeniu,  jak również trzy i pięć lat od momentu  ukończenia studiów.

METODYKA BADANIA

Badania monitorujące losy zawodowe absolwentów tuż po ukończeniu procesu nauki w Wyższej Szkole  Handlu i Usług przeprowadzane są metodą sondażu pośredniego z zastosowaniem techniki ankiety bezpośredniej. Jako narzędzie pomiarowe wykorzystywany jest standaryzowany kwestionariusz opracowany na potrzeby  badań w WSHiU w Poznaniu.

W I etapie badania wykorzystywana jest  ankieta, w postaci papierowej, która jest wypełniana przez absolwenta w momencie wypełniania tzw. karty obiegowej w Biurze Karier.

Zastosowany w badaniach kwestionariusz, przeznaczony do badań absolwentów tuż po zakończeniu procesu nauki zawiera ogółem 18 pytań z tego 12 ma charakter merytoryczny, a pozostałe 6 dotyczy charakterystyki jednostki badanej. Zamieszczone w kwestionariuszu pytania pogrupowane są w cztery  bloki  tematyczne, opatrzone następującymi tytułami:

I. Ocena zajęć dydaktycznych
II. Ocena przydatności treści programowych studiów
III. Plany na przyszłość
IV. A teraz kilka słów o sobie

W badaniach  uczestniczą absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W II etapie badania wykorzystywany jest kwestionariusz skierowany do absolwentów, którzy opuścili mury Uczelni trzy i pięć lat temu. Zawiera pytania związane z pracą oraz rozwojem zawodowym. Rozsyłany jest drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną do absolwentów WSHiU .

polski