Chcąc umożliwić jak największej liczbie osób studiowanie w Wyższej Szkole Handlu i Usług, Uczelnia realizuje system stypendialny, który jest dostępny zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Stypendia są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przyznawane są na wniosek studenta.

Studenci WSHIU mogą korzystać z systemu stypendialnego, na który składają się:

Miejsce składania dokumentów:
Kwestura pok. 149
Wszelkich informacji udziela: mgr Julia Serożkina
tel. +48 572 350 225

mail : kwestura@wshiu.pl

Stypendia są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta
Termin składania wniosków: 14-10-2019

Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń dla studentów (pobierz)

Przyznawane jest zarówno studentom studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. O ten typ stypendium mogą ubiegać się studenci, rodziny których znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. O przyznaniu stypendium decyduje kryterium dochodowe.

Ten typ stypendium jest skierowany do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ma ono na celu ułatwienie zdobycia wyższego wykształcenia.

Od 1 października 2011 roku zastąpiło dotychczasowe stypendium naukowe. Przeznaczone jest dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, lub mają szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.

Stypendium jest przyznawane wybitnie uzdolnionym studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, lub wyróżniają się osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi.

Jest to forma udzielania pomocy pieniężnej studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

> zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych na zasadach ogólnych – dla wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 rok życia,

> zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym, albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ostatnim roku podatkowym,

> zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego,

> oświadczenie studenta i członków rodziny studenta o wysokości jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

> zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego ( wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni),

> w przypadku niepełnej rodziny należy dołączyć akt zgonu lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokość wyegzekwowanych alimentów,

> zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie (szkoły ponadpodstawowe) w wieku do ukończenia 25 roku życia,

> zaświadczenie z ZUS-u o wielkości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym,

> oświadczenie rodziny studenta o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu.

> zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia przy dochodzie do 528 zł.

polski