Oferta

Oferta

AKTUALNY OD 30.06.2019

PROPOZYCJA NOWEGO MODELU KSZTACENIA NAUCZYCIELI PRZEDSKOLI I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

                                             

 

 

 

 

O uczelni

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to nowoczesna Uczelnia z niemal ćwierć wieczną tradycją. Jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego. Jej założycielem było Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu – społeczna organizacja osób z terenu Wielkopolski zajmujących się (bezpośrednio lub jako udziałowcy podmiotów gospodarczych) działalnością gospodarczą w dziedzinie handlu i usług. Organizacja ta swoimi korzeniami sięga roku 1904. W okresie międzywojennym przyczyniła się do utworzenia w 1926 roku Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a obecnie noszącą nazwę Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Była także, na początku lat dwudziestych, jednym ze współorganizatorów Targu Poznańskiego, który dał początek Międzynarodowym Targom Poznańskim.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu powstała z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia.

Zgodnie ze Statutem WSHiU podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr, w szczególności zaś:

 • kształcenie studentów na kierunkach i poziomach kształcenia, zgodnych z decyzjami ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanymi po uzyskaniu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • kształcenie, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, na studiach podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego miejsca pracy,
 • upowszechnianie postępu organizacyjnego, technicznego i technologicznego oraz promowanie wiedzy i regionu, w którym działa Uczelnia,
 • prowadzenie badań naukowych oraz wdrażanie ich wyników w praktyce,
 • dbanie o wszechstronny rozwój studentów.

W swojej działalności Uczelnia kieruje się zasadami wolności sumienia, wolności nauczania i badań naukowych.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług współpracuje z uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Aktualnie WSHiU ma podpisane umowy o współprace z:

 • Akademią Ekonomiczną w Poznaniu
 • Akademią Rolniczą w Poznaniu
 • Poznańską Europejską Wyższą Szkołą Biznesu
 • Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie
 • Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu w Wrocławiu)
 • Instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi (z Niemiec, Portugalii i Turcji).

Uczelnia uczestniczy w programach dydaktycznych i edukacyjno – badawczych Unii Europejskiej (Socrates/Erasmus, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Ponadto Uczelnia współpracuje z :

 • organizacjami samorządu i rozwoju przedsiębiorczości (w tym np. Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług czy Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji),
 • wiodącymi przedsiębiorstwami Wielkopolski (m.in. Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Kupcem Poznańskim S.A.),
 • instytucjami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej i aktywizację zawodową wśród bezrobotnych, w tym przede wszystkim wśród młodzieży (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Edukacji Przedsiębiorczości i inne),
 • mediami (m. in. Wielkopolskim Domem Mediowym, Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej),
 • placówkami prowadzącymi działalność naukową, popularnonaukową i badawczą,
 • lokalnym samorządem oraz organizacjami społecznymi i politycznymi.

STATUT WSHIU – tekst jednolity – 09.04.2018r.

Biuro Rektora i Założyciela WSHiU

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 18:00

rektorat@wshiu.pl

W sprawie umówienia spotkania prosimy o kontakt z:

Sylwia Pabel

Dyrektor Gabinetu Rektora i Założyciela

+48 502864817


rektorat@wshiu.pl

Magdalena Górska

Prezes Akademia Kupiecka Sp. z o.o.


magdalena.gorska@akademiakupiecka.pl

prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Rektor


Władze uczelni

Magdalena Górska

Założyciel WSHiU,
Prezes Akademia Kupiecka Sp. z o.o.


prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Rektor WSHiU


dr Zbigniew Dziemianko

Prorektor WSHiU


dr Grzegorz Konieczny

Dziekan WSHiU


dr Patrycja Kanafocka

Prorektor ds jakości kształcenia


Kadra

 • prof. dr hab. Kamila Wilczyńska – REKTOR WSHiU
 • dr Zbigniew Dziemianko – Prorektor
 • dr Patrycja Kanafocka – Prorektor ds jakości kształcenia
 • dr Grzegorz Konieczny – Dziekan
 • mgr Ewa Krąkowska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego WSHiU
 • mgr Lidia Dudziak – Pełnomocnik Rektora ds Sportu
 • prof. dr hab. Karol Olejnik
 • prof. dr hab. Joachim Cieślik
 • prof. dr hab. Zbigniew Dworecki
 • prof. dr hab. Bohdan Gruchmann
 • prof. dr hab. Henryk Lisiak
 • prof. dr. h. c. Rolf Pfrengle
 • prof. nadzw. dr hab. Maciej Cieślukowski
 • prof. nadzw. dr.hab. Boubacar Sidi Diallo
 • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Zwierzchlewski
 • prof. nadzw. dr hab. Olaf Bergmann
 • prof. nadzw. dr hab. Michał Jackowski
 • prof. nadzw. dr hab. Marek Sokołowski
 • prof. nadzw. dr hab. Waldemar Pierzchlewski
 • prof. nadzw. dr Konrad Trzonkowski
 • prof. nadzw. dr Maciej Matusiak
 • prof. nadzw. dr Jacek Dubisz
 • dr Ewa Bąk
 • dr Żaneta Polowczyk
 • dr Alina Skorb-Gała
 • dr Tomasz Marecki
 • dr Beata Kaczor
 • dr Ewa Kruszyńska
 • dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
 • dr Joanna Łuczak
 • dr Joanna Poczta
 • dr Józef Grzebielucha
 • dr Piotr Napierała
 • dr Małgorzata Dłużewska
 • dr Marek Mocek
 • dr Michał Borychowski
 • dr Paulina Wiśniewska
 • dr Przemysław Bury
 • dr Stanisław Machowski
 • dr Szymon Machowski
 • dr Włodzimierz Malicki
 • mgr Anatol Marciniak
 • mgr Anna Kołodziej
 • mgr Artur Walkowiak
 • mgr Krzysztof Konik
 • mgr Magdalena Cieślik
 • mgr Marina Kucharska
 • mgr Piotr Zięba
 • mgr Przemysław Mroczkiewicz
 • mgr Przemysław Starkowski
 • mgr Tomasz Burchard
 • mgr Włodzimierz Mączyński
 • mgr Zbigniew Sobański
 • mgr Anna Kopczyńska
 • mgr Ewa Swoboda
 • mgr Ewa Witkowska-Babat
polski